Klachtenregeling

Een goed contact met uw huisarts is heel belangrijk. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Op deze pagina leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een huisarts.

Wat kunt u doen met uw klacht?

1. De klacht bespreken met uw huisarts

Probeert u eerst het probleem met uw huisarts te bespreken. Dat kan ook als de klacht over de (praktijk-)assistente gaat of de waarnemer. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. U kunt uw klacht kenbaar maken door onderstaand klachtenformulier in te vullen (ook in de praktijk verkrijgbaar). Komt u er samen niet uit dan kunt u hierna lezen wat u vervolgens kunt doen.

2. Advies en ondersteuning van De Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN)

De Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN) kan informatie geven over de rechten en plichten van de patiënt en u adviseren, wat u met uw klacht kunt doen. Een medewerker van het SKHZN kan u ook helpen met het schrijven van een brief of met het voorbereiden van een gesprek. Bij het SKHZN wordt uw klacht geregistreerd. Op die manier kan de kwaliteit van de huisartsenzorg verbeterd worden. Uiteraard worden alleen de gegevens van de klacht besproken en niet uw persoonlijke gegevens.

3. Beoordeling door Klachtencommissie

Indien u een uitspraak wilt over uw klacht, bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is of omdat u wilt, dat er maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de Klachtencommissie. De commissie kan geen schadevergoeding toekennen. De klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee leden: één namens de patiënten en één namens de huisartsen. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie.

Wat doet de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak over uw klacht. Zij kan daarbij aanbevelingen doen aan de huisarts om herhaling van de klacht te voorkomen.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie alle informatie, die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om een toelichting te geven op uw klacht. De huisarts wordt gevraagd om een schriftelijke reactie te geven op de klacht en, indien nodig, om meer uitleg. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd.

Andere mogelijkheden

De klachtencommissie kan geen bindende uitspraken doen. De huisarts is dus niet verplicht het advies van de commissie op te volgen, maar zal dit meestal wel doen.

Als u wel een bindende uitspraak wenst, dan dient u een andere procedure te volgen. U kunt met uw klacht terecht bij instanties als het Medisch Tuchtcollege of de burgerlijke rechter. Het SKHZN kan u hierover informeren en adviseren.

Geen kosten

De SKHZN brengt geen kosten in rekening.

Privacy

De SKHZN gaat zorgvuldig om met uw privacy.

Website

Voor meer informatie omtrent de SKHZN kunt u zich wenden tot hun website:

klachtenhuisarts.nl

Klachtenformulier